สายใยมังกรเชื่อม “ใจ” ถึงหัวใจ Ori of the Dragon Chain – “Heart” in the mind